Einde verhaal ???

Blijkbaar kan het juridisch niet dat een proces opnieuw gedaan wordt. Zie antwoord kabinet minister van justitie op mijn vraag. Ook mijn vraag aan de heer Frank van Laecke of over dit onderwerp (en dat in het licht van de 80 jarige oorlog/ de val van Antwerpen) er geen musical kan worden over geschreven, bleef onbeantwoord.

In deze 3 jarige kruistocht om Clara Goessen haar waardigheid terug te bezorgen, heb ik alle mogelijkheden gebruikt die tot mijn beschikking waren, in casu alle media , alle beleidspersonen frequent gecontacteerd…lastig gevallen. Buiten het gegeven dat ze opgenomen werd in de reservelijst straatnamen Antwerpen, is het een mager resultaat.

In Nederland is men nu bezig met het oprichten van een nationaal monument voor al de veroordeelde heksen , mannen en vrouwen ( zie Susan Smit nationaalheksenmonument.nl) maar waar blijft Vlaanderen en België waar er toch meer op de brandstapel kwamen dan in Nederland??.

Beste mijnheer Clement,

Als liberaal is het een huiveringwekkende gedachte dat mensen vervolgd en terechtgesteld werden omdat ze anders dachten, afweken van de norm en niet in (dezelfde) god geloofden. Vaak stamden deze gruwelpraktijken bovendien uit misogynie.

Mannen die deze kenmerken hadden, werden aanzien als voorvechters. Vrouwen daarentegen werden bestempeld als heks en als bezetene door de duivel. Het was een manier om vrouwen in het gareel te houden en de dominante positie van de man te verdedigen.  

Nog steeds moeten we erop toezien dat die middeleeuwse praktijken niet verder als gif door onze samenleving sluipen. We mogen ons niet laten vangen aan een cultuur van verketteren bij meningen of gedrag die afwijken van de norm.

Dat gebeurt nog te vaak en zeker ten aanzien van vrouwen.  

Het is een goede zaak dat steden en gemeenten steeds meer werk maken van eerherstel voor vrouwen die in het verleden als heks werden bestempeld en vermoord. Het is een teken van historisch schuldbesef ten aanzien van deze vrouwen.

Wat betreft de vraag om een eenmalige nationale zitting te laten organiseren door Justitie om hen postuum vrij te spreken, moeten wij helaas negatief antwoorden. Niet omdat Justitie dit onrecht uit het verleden niet wil rechtzetten, wel omdat het juridisch-technisch niet mogelijk is.  

Het openbaar ministerie kan niet ambtshalve optreden voor feiten die dateren van voor het ontstaan van België in 1830. Het Belgisch Strafwetboek en internationale mensenrechtenverdragen waren toentertijd niet van toepassing en recht kan niet retroactief worden toegepast. Ons land was toentertijd bovendien een lappendeken van stadstaten, graafschappen, hertogdommen, vorstendommen en prinsbisdommen met allen een verschillende wetten. Een scheiding tussen kerk en staat was er evenmin. De huidige Belgische Staat kan in principe niet als beklaagde worden beschouwd gezien die nog niet bestond en dus ook niet tot het toekennen van eerherstel veroordeeld worden. 

Eerherstel kan dus beter worden overgelaten aan steden en gemeenten, ook omdat deze executies meestal op lokaal vlak werden georganiseerd. Toch waarderen wij uw strijd tegen dit onrecht uit het verleden ten zeerste.  
 
Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest.

#TeamJustitie

Vriendelijke groeten

Cel contact met de burger

 
    Vincent VAN QUICKENBORNE Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee ⚓
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord ⚓
Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 65 B-1000 Brussel Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 65 B-1000 Bruxelles

Van: w.clement@skynet.be <w.clement@skynet.be>
Verzonden: woensdag 3 mei 2023 13:30
Aan: FMF Contact Teamjustitie (ACA) <contact@teamjustitie.be>
Onderwerp: hekserij

Geachte minister,

Gelieve mij te willen verontschuldigen dat ik u met het onderstaande lastig val, maar als minister van justitie denk ik dat u de aangewezen persoon bent tot wie ik mijn verzoek kan richten.

Waarover gaat het.

Ik ben al enkele jaren een vurige verdediger, en dit als man, van de in Vlaanderen veroordeelde heksen,  en dan in casu de heks Clara Goessen uit Antwerpen. U kan er alles over terugvinden op mijn website onder artikels en mijn blog.

Dit alles resulteerde in de toestemming van het Antwerps stadsbestuur om haar toe te voegen op de lijst van vrouwelijke straatnamen waaruit een keuze kan worden gemaakt.

Dat is een mooie overwinning zou men zeggen. Maar eigenlijk is het naar mijns inziens een Pyrrhusoverwinning. Haar gerechtelijke – middeleeuwse – veroordeling voor de Antwerpse vierschaar is hiermee niet tenietgedaan. Mocht ze nog leven en een bewijs van goed gedrag en zeden aanvragen…..ze zou er geen blanco bekomen.

Nu had ik aan de heer Hobin van het hof van beroep te Antwerpen het idee voorgelegd om, met de inhuldiging van het vernieuwde Gerechtshof, een speciale zitting te organiseren waarbij zij – en waarom niet – alle Belgische  heksen – onschuldig worden verklaard van de ten laste gelegde feiten. Het antwoord dat ik bekwam was enerzijds positief, daar hij het wel zag zitten om een evenement/toneel te laten plaatsvinden  ( diende nog wel concreet verder te worden uitgewerkt en besproken), doch anderzijds  – wat ik ten volle begrijp – als rechtscollege er niet kon aan deelnemen.

Nu er in veel steden (Lier, Gent etc.) in binnen en buitenland ( Schotland bv.) aandacht geschonken wordt aan dit verschrikkelijke lot van onschuldige vrouwen ( alsook mannen ) mag naar mijn inziens een democratisch land, als België, waar er hoogstaande  rechtsprincipes worden gehanteerd, niet ontbreken. Daarom mijn vraag aan u of er geen éénmalige rechtszitting kan plaatsvinden, waar al deze, in de geschiedenis verbrande/verminkte/ verstoten van hekserij, beschuldigde vrouwen en mannen worden vrijgepleit. Mocht het proces kans hebben om te worden overgedaan, ik kende al advocaten die dit op zich zouden nemen. Het verbaasde me dan ook dat in het ‘verhaal van Vlaanderen ‘ er geen aandacht werd geschonken aan deze negatieve kant van ons land.

Ik hoop dat deze vraag uw aandacht krijgt, en dat er een positief antwoord komt. We kunnen niet achterblijven tegenover de ons omliggende landen met deze blaam op onze geschiedenis.

m.v.g.

Clement Walter

.